1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vydávány projektem Terapie Dechem, což je marketingový název, podznačka spolku HESU z.s., IČ: 04561163  se sídlem Halenkovská 484/10, Praha 5, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka L 64039 (dále též jen „my“ nebo „TD“). 

1.2. Jsme držitelem domény vedomydech.cz, vedomyspojenydech.cz, funkcnidech.cz, Aktivnidech.cz, Dechovaterapie.cz, hesu.cz, Instagram hesu, terapiedechem a FB hesu a terapiedechem, provozujeme internetové stránky terapiedechem.cz, (dále jen „stránka“ nebo „stránky“). Nejsme plátce daně z přidané hodnoty. 

1.3. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „obchodní podmínky“ nebo „VOP“) upravují práva a povinnosti mezi námi jako poskytovatelem služeb/prodávajícím a Vámi jako jejich objednatelem a odběratelem/kupujícím. Tyto VOP tvoří nedílnou součást smlouvy uzavírané mezi námi a Vámi ohledně poskytnutí služeb (terapie, kurz, školení, seminář, koučování, konzultace, poradenství, psychoterapie, poradenství v psychologii a další služby dle naší aktuální nabídky) nebo prodeje produktů (knih, ebooků, edukačních videí), ať již je smlouva uzavírána prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (e-mail, on-line objednávky, pomocí přístupu na stránky – internetový obchod, telefonicky apod.) nebo v písemné formě. Okamžikem učinění Vaší objednávky jste vázáni těmito obchodními podmínkami a potvrzujete, že jste se s jejich obsahem seznámili, bez výhrad je akceptujete a s nimi souhlasíte. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami, jejichž součástí je i reklamační řád (viz níže část Záruční a reklamační řád).

1.4. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vzájemné vztahy těmito obchodními podmínkami a ustanoveními zákona č. 89 / 2012 Sb., občanský zákoník, vč. ustanovení o ochraně spotřebitele a zákonem č. 634 / 1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li druhou smluvní stranou podnikatel, řídí se vzájemné vztahy těmito obchodními podmínkami a podpůrně zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Uvede-li druhá smluvní strana do objednávky IČ, oznamuje tímto, že smlouvu uzavírá jako podnikatel a ne spotřebitel. 

1.5. Všechny klienty upozorňujeme, že nejsme zdravotnické zařízení a neposkytujeme služby dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ani sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Nejsme lékaři a neposkytujeme zdravotní služby, nepředepisujeme a ani nejsme oprávněni předepisovat žádné léčebné pomůcky a léky. Naše služby nejsou hrazeny pojišťovnou. Z tohoto důvodu upozorňujeme, že veškeré zdravotní problémy je nutné konzultovat s příslušným lékařem v jeho oboru. Pokud jste v lékařské/zdravotní péči nebo užíváte léky v žádném případně Vás nenabádáme, abyste tuto léčbu přerušili/ukončili bez příslušné konzultace s Vaším ošetřujícím lékařem. Naše služby nenahrazují lékařskou péči.

1.6. Naše služby jsou charakteru poradenství, mentoringu, koučování, psychologického poradenství, psychoterapie. Při naší práci se snažíme využívat nejmodernějších poznatků a přístupů z oblasti breathwork, psychologie, filozofie, práce s lidmi a osobním rozvoji, systemického koučingu.

1.7. Efektivita naší práce závisí na osobnostním nastavení a motivaci každého klienta. Mezi jednotlivými klienty mohou být z hlediska účinnosti v praxi značné rozdíly a nemůžeme garantovat výsledek naší práce z toho důvodu, že se jedná o práci s individuálním psychickým systémem. Přesto se v každém okamžiku snažíme v maximální míře klientovi pomoci s jeho potřebami, které důkladně zkoumáme a ověřujeme v dialogu.

1.8. Během konzultace, psychoterapie či poradenství mohou být využívány technické prostředky k audio nebo video nahrávkám terapií, které následně slouží jako zpětnovazební materiál pro pracovníka TD nebo Klienta. Pořizování těchto záznamů probíhá tak, že je zpravidla vidět obličej pouze pracovníka TD nebo jen slyšet hlas. Tímto způsobem mohou být zaznamenány zejména on-line veřejné lekce. Vždy však s vědomím účastníků. Další využívanou formou je přítomnost dalšího terapeuta nebo týmu terapeutů (tzv. reflektující tým). Všichni členové poradenského týmu dodržují etický kodex a povinnost mlčenlivosti. Audio a video nahrávky jsou pracovníky TD používány pouze pro potřeby poradenství, pro výukové účely, pro účely supervizní a pro účely psychoterapeutického výcviku, a to vždy s ohledem na citlivost údajů. Případně mohou být například hlasové záznamy on-line veřejných breathwork či meditací zveřejněny. V tomto případě bude toto oznámeno účastníkům ještě před zahájením breathwork.

2. Objednání a poskytování služeb, prodej zboží 

2.1. Veškerá prezentace služeb a zboží (produktů) umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží či služby. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. K objednání zákazník vybere službu/zboží, řádně vyplní objednávkový formulář (veškeré formulářem předepsané údaje a náležitosti) a objednávku odešle. V závislosti na aktuální nabídce nebo druhu služby/zboží je objednávka odesílána prostřednictvím rozhraní na stránce nebo je nutno ji odeslat e-mailem na námi uvedené kontaktní údaje. Před odesláním objednávky řádně zkontrolujte její obsah a správnost Vámi uvedených údajů. V případě, že uvedete jakékoliv nesprávné, neúplné, nepravdivé, nebo zavádějící údaje, neodpovídáme za přijetí objednávky ani za její splnění.

2.3. V zájmu co nejkvalitnějšího poskytování našich služeb si vyhrazujeme právo prověřit si existenci a identitu objednávajícího. V objednávce proto musíte uvést též jméno, příjmení, emailovou adresu a telefonní číslo osoby oprávněné učinit objednávku a jednat Vaším jménem ve všech věcech týkajících se této objednávky. Za nezletilé klienty činí objednávku a v souvisejících právních vztazích jedná a odpovídá jeho zákonný zástupce, jenž rovněž odpovídá za poskytnutí informací nezbytných pro řádné poskytnutí služeb, účast klienta i bezpečnost nezletilého klienta i úhradu ceny poskytovaných služeb.  Poskytování poradenství nezletilým klientům (dále též „dítě“) nenahrazuje péči o dítě a zákonný zástupce po celou dobu poskytování služeb odpovídá za jeho bezpečnost, jakož i povinnost si dítě v místě poskytování služeb převzít. V odůvodněných případech může některá specifická Metoda vyžadovat realizaci bez přítomnosti rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte, v jiných případech naopak je přítomnost takové osoby nezbytná. TD se zavazuje Vám poskytnout potřebné informace o obsahu, způsobu a významu takových služeb. V případě jakýchkoliv nejasností nebo pochybností se obraťte s dotazem na přítomného pracovníka TD, nebo na vedoucí osobu nebo statutární orgán (jednatele TD).

2.4. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka služby/zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem v podobě potvrzujícího mailu. Přílohou tohoto souhlasu je aktuální znění podmínek prodávajícího. Kupující by si měl potvrzující email uschovat (nevymazat), a to po dobu platnosti záruky, neboť může sloužit jako důkaz v případě rozporů ohledně obsahu obchodních podmínek. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

2.5. Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek. Kupující má vždy možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně ji opravit. Před potvrzením objednávky je kupující vždy informován o celkové a konečné částce k úhradě.

2.6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.

2.7. Prodejce se zavazuje vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu uvedenou v objednávce kupujícího do pěti pracovních dnů od přijetí objednávky, nebo od přijetí platby na náš účet v případě platby převodem. Pokud kupující uvede do poznámky delší dodací lhůtu, je závazná tato dodací lhůta. Daňový doklad je vždy odeslán na emailovou adresu uvedenou Kupujícím.

2.8. Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky kupujícího, pokud na objednávce prokazatelně chybí údaje nutné k úspěšnému vyřízení či odeslání objednávky.

2.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.10. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou částku za objednané zboží včetně dopravného a dalších poplatků nutných k expedici zboží uvedených v potvrzení objednávky. V případě, že kupující zvolil způsob platby předem převodem na bankovní účet, zavazuje se uhradit celkovou cenu objednávky do sedmi dnů od jejího vystavení. Pokud prodávající neobdrží platbu v této lhůtě, vyhrazuje si právo zrušit objednávku kupujícího.

2.11. Zákazník je oprávněn zrušit objednávku bez udání důvodu maximálně do 24 hod. od okamžiku objednání. Zrušení objednávky musí být provedeno písemně zasláním emailu na adresu jan@terapiedechem.cz. Objednávky zboží starší než 24 hod. jsou obvykle již expedované a z toho důvodu je nelze zrušit. Pro objednávky služeb platí storno podmínky níže.

2.12. Nejpozději 5 (pět) pracovních dní před sjednaným začátkem našeho plnění jste povinni nám poskytnout veškeré podklady a informace, které jsou nezbytné k řádnému poskytnutí objednaných služeb. V opačném případě neodpovídáme za zpoždění, nemožnost poskytnutí služeb nebo neúplné plnění oproti obsahu objednávky. V případě porušení této povinnosti jsme oprávněni požadovat vedle náhrady vynaložených nákladů a vzniklé škody též smluvní pokutu ve výši ceny služeb dle objednávky.

2.13. V případě, že z Vaší strany bude objednáno poskytnutí služeb určitému počtu Vámi určených osob (např. objednáte školení pro X Vašich zaměstnanců apod.) a k jejich poskytnutí se tento počet osob nedostaví, nemáte nárok na slevu ani na náhradní plnění. V případě, že se k poskytnutí našich služeb dostaví vyšší než v potvrzené objednávce uvedený počet osob, vyhrazujeme si právo nadbytečné osoby vykázat, resp. službu jim neposkytnout, pokud před zahájením poskytování služeb neobdržíme Vaše rozšíření objednávky na tyto osoby a potvrzení o Vašem závazku uhradit odpovídající zvýšenou cenu služeb a nákladů s tím spojených, nebo pokud poskytnutí služeb nadbytečným osobám nebude dle našeho uvážení možné z personálních, kapacitních, bezpečnostních nebo jiných důvodů. Obdobně platí toto ustanovení též v případě, že se nejedná o osoby, ale o Vámi požadovaný širší nebo změněný rozsah plnění.

2.14. S ohledem na vysoce odborný charakter námi poskytovaných služeb je v některých případech nezbytné, abychom s přípravou plnění započali bezodkladně po obdržení objednávky. Odesláním objednávky souhlasíte s tím, že bez našeho souhlasu nelze její obsah měnit. Zároveň souhlasíte s tím, že s plněním můžeme započít před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, resp. bezodkladně po učinění objednávky prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Z tohoto důvodu není možné z Vaší strany od objednávky nebo smlouvy odstoupit poté, co jsme započali s plněním. Pro předejití jakýmkoliv pochybnostem se výslovně konstatuje, že plněním se rozumí již samotná příprava semináře, kurzu, školení apod. na individuálním základě vyplývajícím ze specifik Vaší objednávky.

2.15. TD může k zabezpečení profesionality poskytovaných služeb určit na každém setkání jednoho dalšího lektora nebo organizačního asistenta dle vlastního uvážení.

2.16. TD se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které zahrnují citlivé osobní údaje, které získal od účastníků kurzu. Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení smluvního vztahu založeného touto smlouvou. Tím nejsou dotčeny povinnosti TD k případnému poskytnutí informací uložené případně příslušnými právními předpisy nebo rozhodnutími příslušných orgánů.

2.17. Odběratelé / klienti jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které zahrnují citlivé osobní údaje získané od všech účastníků kurzu v průběhu společné práce. Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení smluvního vztahu s TD.

2.18. Klient, a je-li účastníkem nebo adresátem kurzu, semináře, konzultace nebo jiné služby nezletilá osoba, pak též její zákonný zástupce jsou povinni poskytnout TD veškerou součinnost a informace nezbytné k řádnému poskytnutí objednaných služeb.

2.19. Odběratel po skončení realizace plnění poskytne na vyžádání dodavatele reference nebo jinou vhodnou formu zpětné vazby o průběhu plnění a spokojenosti s Kurzem. Poskytnutím reference nebo zpětné vazby uděluje odběratel svolení k jejímu použití ze strany TD v tištěné i elektronické podobě, včetně jejího šíření za účelem reklamy nebo propagace služeb TD. TD je však povinna zajistit, že v takto zveřejněné nebo jinak použité referenci nebo zpětné vazbě nebudou obsaženy žádné osobní údaje umožňující identifikaci odběratele/ Klienta nebo příjemce služeb, nebude-li k tomu předem udělen písemný souhlas ze strany dotčené osoby.  Povinnosti vyplývající z předpisů na ochranu osobních údajů nebo soukromí osob, od nichž se nelze dohodou stran odchýlit, tím nejsou dotčeny.

3. Omezení rozsahu

3.1. V zájmu co nejkvalitnějšího poskytování našich služeb si vyhrazujeme právo omezit počet osob, jimž budou služby poskytovány (zejména počet účastníků seminářů a kurzů apod.), jakož i právo neakceptovat veškeré učiněné objednávky. V případě, že okolnosti nezávislé na naší vůli znemožní nebo omezí možnost poskytnutí našich služeb uvedených v potvrzené objednávce, budeme Vás včas informovat k projednání náhradního řešení nebo ke zrušení či zúžení objednávky.

3.2. V případě jakéhokoliv nevhodného chování účastníka kurzu, semináře atp. nebo osoby, jíž jsou služby poskytovány, v důsledku, nějž by byl ohrožen nebo omezen řádný průběh kurzu nebo poskytování služeb nebo by byl ohrožen majetek, zdraví nebo důstojnost zúčastněných nebo třetích osob, je TD, resp. její dotčený pracovník oprávněn takovou osobu okamžitě a bez jakékoliv náhrady vykázat. Povinnost uhradit sjednanou cenu služeb tím zůstává nedotčena.

3.3. TD neodpovídá za technické problémy, problémy s připojením v případně poskytování služeb on-line na straně klienta. TD není povinna, jakkoliv službu nahrazovat z důvodu výpadku internetu či jiných technických problémů na straně klienta. TD je povinna zajistit kvalitní internetové připojení a technické zázemí na svojí straně. V případě výpadků internetu na straně TD má klient nárok na službu ve stejném rozsahu v termínu na kterém se s TD domluví.

4. Dodací podmínky

4.1. Pro osobní služby na dálku i osobně se dodáním rozumí provedení služby v čas domluvený mezi poskytovatelem služby a odběratelem/klientem.

4.2. Pro prodej produktů a digitálních produktů bude produkt dodán formou uvedenou při prodeji do sedmi dnů od obdržení platby, nejedná-li se o kurz nebo setkání, ať již off-line nebo on-line.

4.3. Digitální obsah bude dodán emailem v příloze nebo s aktivním odkazem ke stažení produktu do mobilního zařízení či počítače kupujícího, a bude dodán okamžitě po zaplacení kupní ceny na sdělenou emailovou adresu, zadanou v objednávkovém formuláři.

4.4. Po dodání produktu, Kupující co nejdříve zkontroluje funkčnost a dostupnost obsahu, a zjistí-li nedostatky nebo vady, kontaktuje Prodávajícího, aby mohl provést nápravu.

4.5. Produkty (včetně digitálního obsahu) jsou zasílány pouze Kupujícímu pro účely a potřeby Kupujícího, na jeho elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn.

4.6. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, aby Kupující měl k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat se zasílanými dokumenty, obvykle ve formátu .docx a pdf. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky umožňující zejména otevřít a pracovat s přehráváním videa a audio souborů. Pro online přehrávání obsahu je nezbytné, aby Kupující měl připojení k síti internetu s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby hardware umožňoval zvukový výstup.


5. Osobní konzultace

5.1. Terapeutické poradenství lze u poskytovatele služeb objednat telefonicky, emailem nebo osobně nebo prostřednictvím formuláře umístěného na webové stránce poskytovatele služeb.

5.2. Smlouva o poskytnutí služeb je uzavřena potvrzením objednávky ze strany poskytovatele služeb.

5.3. Poskytovatel služeb se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se týkají odběratele/klienta. Obsah konzultace je důvěrný.

5.4. Poskytovatel služeb poskytuje poradenství osobně, nebo on-line prostřednictvím služeb k tomu určených dle dohody s odběratelem/klientem. Osobní konzultace probíhají v provozovně poskytovatele služeb.

5.5. Konzultace začíná běžet v přesně domluvenou hodinu. V případě, že odběratel/klient zmešká domluvený čas, započítává se do doby konzultace. V případě, že v domluvenou hodinu nebude připraven poskytovatel služeb, nahradí promeškaný čas odběrateli/klientovi v délce 1,5 násobku prodlení.

5.6. Pokud konzultace neproběhne z důvodů na straně odběratele/klienta, aniž by odběratel/klient svou neúčast na konzultaci omluvil nebo se omluvil v termínu kratším než 12 hod před konzultací, hradí odběratel/klient 100% cenu za konzultaci. Pokud omluva z konzultace ze strany odběratele/klienta je kratší než 2 dny před konzultací, uhradí 50% z ceny konzultace.

5.7. Odměna je účtována za běžnou hodinovou sazbu, která je uvedena na webových stránkách poskytovatele služeb.

6. Účast na kurzu, workshopu

6.1. Na kurz je možné se přihlásit pomocí elektronického formuláře vyplněním všech požadovaných údajů. Kurz je pořádán jako on-line kurz nebo s osobní účastí. Tyto VOP jsou platné na oba typu kurzu.

6.2. Účastníkem kurzu se odběratel/klient stává tehdy, pokud řádně vyplnil přihlášku a včas uhradil kurzovné. Kurzovným se rozumí poplatek účastníka za účast na semináři. Oba úkony jsou odběrateli/klientovi potvrzeny elektronicky, respektive emailem.

6.3. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo zrušit vyhlášený kurz, a to z důvodu nenaplněnosti, nemoci lektora, případně z jiných důvodů. Zároveň si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu, ale v tomto případě musí účastníkům tuto skutečnost oznámit a může to být důvodem k bezplatnému zrušení objednávky ze strany odběratele/klienta.

6.4. Odeslání objednávky je bráno jako uzavření smlouvy, a tudíž je odběratel/klient povinen splnit veškeré náležitosti, jako platba a jako je případná úhrada storno poplatků. V případě zrušení termínu kurzu ze strany poskytovatele služeb, má účastník nárok na náhradní termín nebo vrácení poplatku za kurz. Odpovídající částku v případě zrušení přihlášky či neuskutečnění kurzu vrátí poskytovatel služeb na účet na požádání do 14 dnů. Při vrácení částky za přihlášku na zahraniční účet jdou veškeré poplatky s tím spojené směrem k odběrateli/klientovi.

6.5. Zrušení objednané služby (základní kurz, nástavbový kurz, koučování, seminář, on-line seminář atd.) je možné pouze písemně/elektronicky a za následujících podmínek:

6.5.1.    bezplatné storno přijímáme 15 kalendářních dnů před realizací objednané služby (základní kurz, nástavbový kurz, koučování, seminář atd.),

6.5.2     v případě zrušení účasti v rozmezí 14 až 6 kalendářních dnů před zahájením realizace, je účtován poplatek ve výši 50 % z ceny objednané služby, 

6.5.3     v případě zrušení účasti v rozmezí 6 až 3 kalendářní dny před zahájením realizace, je účtován poplatek ve výši 75 % z ceny objednané služby.

6.5.4     v případě zrušení 2 až 1 den před zahájím realizace a v den realizace nebo po něm je účtován poplatek ve výši 100 % z ceny objednané služby.

6.5.5     neúčasti se z termínu konzultace, psychoterapie nebo poradenství  (jak osobní tak on-line) je nezbytné omluvit se formou telefonu nebo emailem nejpozději 24 hodin předem, v opačném případě je účtována konzultace, psychoterapie či poradenství (jak osobní tak on-line) tak, jako by proběhla.

6.6. Neúčastí na kurzu, semináři, on-line semináři nebo nedostavením se k poskytování objednaných služeb, nejde-li o případy dle odst. 7.5, nevzniká objednateli nárok na slevu ani vrácení případně uhrazené ceny nebo její části. 

6.7. Není-li poskytnutí služeb nebo účast na kurzu ze své podstaty vázána na osobu objednatele/klienta/účastníka, je možné vyslat náhradníka s tím, že identita náhradníka a nahrazovaného účastníka nám musí být oznámena nejpozději před zahájením poskytování služeb. V případě vyslání náhradníka, nebude účtován storno poplatek a služba se má za poskytnutou objednateli, jenž je též povinen uhradit příslušnou cenu.

6.8. Změnit závaznou rezervaci je možné po dohodě s TD pouze ze závažných důvodů (například prokazatelná nemoc účastníků). Pokud to bude možné, TD nabídne účast na stejné akci v jiném termínu nebo jiné akci podle výběru objednavatele. Tím není dotčeno právo spotřebitele odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku do 14 dnů od jejího uzavření, pokud nebylo na žádost objednatele zahájeno s poskytováním služeb před uplynutím této lhůty

6.9. V kurzu je obsah a digitální obsah zasílán nebo předáván pouze odběrateli/klientovi pro účely pouze odběratele/klienta, na jeho elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn.

6.10. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, aby odběratel/klient měl k dispozici hardwarové a softwarové vybavení. Pro online přehrávání v kurzu je nezbytné, aby odběratel/klient měl připojení k síti internetu s dostatečnou rychlostí připojení. Poskytovatel služeb neodpovídá za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti internetového připojení odběratele/klienta. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

6.11. Obsah kurzu včetně digitálního obsahu je chráněn autorským právem a není možné jej bez výslovného souhlasu poskytovatele služeb dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Kurz slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a je vytvořen s využitím znalostí a zkušeností poskytovatele služeb a jeho podílejících se osob. Jedná se o návody a doporučení, záleží na schopnostech daného odběratele/klienta, jeho interpretaci, ale i dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhne. Produkty nemohou nahradit osobní konzultaci. Poskytovatel služeb neodpovídá za případný neúspěch odběratele/klienta v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v kurzu.

6.12. Poskytovatel služeb má právo do kurzu nezařadit odběratele/klienta bez nároku na vrácení platby, popřípadě odběratele/klienta z kurzu vyloučit, v případě, že se chová hrubým, dehonestujícím či jinak nevhodným způsobem. Poskytovatel služeb má právo do kurzu nezařadit odběratele/klienta bez udání důvodu, popřípadě odběratele/klienta z kurzu bez udání důvodu vyloučit. V tom případě bude odběrateli/klientovi vrácena poměrná část ceny, kterou uhradil.

6.13. Uhrazením kurzu a svojí účastí na kurzu souhlasí účastník kurzu s užitím pořízených fotografií jeho osoby, ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné) pro veškeré propagační materiály poskytovatele služeb, jak v tištěné, tak v elektronické podobě (např. webové stránky, FB, tiskoviny).

6.14. Rovněž souhlasí s tím, aby poskytovatel služeb poskytl licenční oprávnění k užití fotografií jakýmkoli třetím osobám, a to zejména pro účely vytvoření reklamních a marketingových materiálů poskytovatele služeb. Dále souhlasí s tím, že fotografie může být změněna, použita jako součást díla souborného nebo může být použita pouze její část.

7. Cena služeb a zboží, způsob platby a splatnost

7.1. Ceny jsou platné v době objednávky a jsou v českých korunách a konečné, tj. včetně všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Slevy zboží v akci, akční nabídky a případné osobní slevy nelze kombinovat a sčítat. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti, a to na emailu jan@terapiedechem.cz

7.2. Ceny uvedené v námi odesílaných nabídkách nebo rozesílaném ceníku jsou platné 30 dní od jeho odeslání, není-li výslovně uvedeno jinak.

7.3. V případě některých specifických služeb je cena závislá na specifikách objednávky, v takovém případě Vám bude taková cena mimo kritéria aktuálního ceníku sdělena v námi odeslané zprávě s vyžádáním její akceptace z Vaší strany. V případě, že neobdržíme od Vás potvrzení o souhlasu s takovou cenou, považuje se objednávka za stornovanou a nevzniká povinnost k jejímu plnění ani k úhradě ceny. 

7.5. Odesláním objednávky vyjadřujete souhlas s cenou uvedenou v nabídce nebo ceníku pro objednávanou službu.

8. Způsoby platby

8.1. Způsob platby

 • bankovním převodem
 • platební kartou
 • ve výjimečných případech v hotovosti

8.2. Cena je splatná na základě platebních podmínek zaslaných odběrateli elektronicky. Zálohovou fakturu TD nevystavuje. Po úhradě ceny objednaných služeb a připsáním těchto peněz na náš bankovní účet je klientovi na základě žádosti vystaven daňový doklad.   

8.3. TD je povinna vystavit na základě žádosti daňový doklad ve lhůtě a s náležitostmi vyžadovanými platnými právními předpisy. Daňový doklad Vám bude odeslán na adresu uvedenou ve Vaší objednávce, nebude-li výslovně sjednáno jinak.  Učiněním objednávky souhlasíte se zasíláním daňových dokladů pouze v elektronické podobě.

8.4. Faktura musí obsahovat veškeré údaje vyžadované příslušnými právními předpisy. Pokud nebude faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní budou uvedeny nesprávné údaje, jste oprávněni ji vrátit TD ve lhůtě pěti (5) dnů od jejího doručení s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů.

8.5. Platba se považuje za uhrazenou okamžikem připsání peněz na náš účet.

8.6. Právo účasti na kurzu, semináři apod. vzniká až na základě úplné úhrady ceny objednaných služeb dle potvrzené objednávky, není-li předem s TD dohodnuto jinak. TD si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí služby, nevpustit do místa konaní kursu, semináře nebo podobné akce nebo klienta z tohoto místa vykázat v případě, že nebude předem uhrazena příslušná cena služeb, a klient se zavazuje tyto prostory na výzvu pracovníka TD opustit. Se souhlasem TD lze cenu služeb uhradit nejpozději v hotovosti v první den poskytování příslušné služby, nejpozději před jeho zahájením.

8.7. V případě, že vůči TD máte neuhrazené platební závazky, vyhrazujeme si právo neposkytovat Vám jakékoliv služby nebo plnění a poskytování služeb přerušit nebo omezit, a to i v případě, že již objednávka byla námi potvrzena nebo i v případě, že jsme s jejich poskytování započali, a to bez jakéhokoliv Vašeho nároku na slevu, kompenzaci nebo náhradní plnění.

9. Dodací podmínky produktů

9.1. Zásilky zasíláme prostřednictvím vybraných dopravců na adresu udanou nakupujícím. V případě nezastižení adresáta na udané adrese vrací dopravce zásilku zpět prodávajícímu. V případě opakovaného doručení zásilky účtujeme znovu poštovné a manipulační poplatek. Pokud si chcete objednat zboží hned, ale odeslat až později, napište tuto skutečnost do poznámky při dokončování objednávky.

9.2. Při nákupu videí a ebooků vám na vámi dodanou emailovou adresu přijde přímo ebook/odkaz na ebook, který si můžete stáhnout ve formě pdf, pokud se jedná o produkt zdarma. Pokud se jedná o placený produkt elektronickou poštou obdržíte heslo, které můžete použít i opakovaně a na video/ebook se podívat kdykoliv.

9.3. Pro osobní služby na dálku i osobně se dodáním rozumí provedení služby v čas domluvený mezi Prodávajícím a Kupujícím.

9.4. Pro prodej produktů a digitálních produktů bude produkt dodán formou uvedenou při prodeji do sedmi dnů od obdržení platby, nejedná-li se o kurz nebo setkání, ať již off-line nebo on-line.

9.5. Digitální obsah bude dodán emailem v příloze nebo s aktivním odkazem ke stažení produktu do mobilního zařízení či počítače kupujícího, a bude dodán okamžitě po zaplacení kupní ceny na sdělenou emailovou adresu, zadanou v objednávkovém formuláři.

9.6. Po dodání produktu, Kupující co nejdříve zkontroluje funkčnost a dostupnost obsahu, a zjistí-li nedostatky nebo vady, kontaktuje Prodávajícího, aby mohl provést nápravu.

9.7. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, aby Kupující měl k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s přehráváním videa a audio souborů.

9.8. Produkty (včetně digitálního obsahu) jsou zasílány pouze Kupujícímu pro účely Kupujícího, na jeho elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn.

9.9. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, aby Kupující měl k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat se zasílanými dokumenty, obvykle ve formátu .docx a pdf. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro online přehrávání obsahu je nezbytné, aby Kupující měl připojení k síti internetu s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby hardware umožňoval zvukový výstup. Prodávající neodpovídá za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti internetového připojení Kupujícího.

10. Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy

10.1. Pokud se zákazník rozhodne objednávku zboží z jakéhokoliv důvodu zrušit, je třeba, aby ihned informoval provozovatele obchodu (písemně, emailem nebo telefonicky) dříve, než bude zboží vyexpedováno. Objednávka je v takovém případě provozovatelem bezplatně stornována.

10.2. Kupující spotřebitel má podle § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu a bez jakékoli sankce. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží!

10.3. Zboží spotřebitel vrací pokud možno v neporušeném stavu a nejlépe v neporušeném obalu, a to na vlastní náklady nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. K zásilce musí být přiloženy veškeré dokumenty, a to včetně faktury (postačí kopie), nebo musí být vznik smlouvy jinak hodnověrně prokázán. Zákazník odešle vrácené zboží na adresu provozovatele. Prodávající vrátí kupujícímu již zaplacenou kupní cenu na jím udané číslo bankovního účtu či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 14 dnů od okamžiku odstoupení. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. Po předání či prokázání odeslání vráceného zboží kupujícím, vrátí mu prodávající všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal. Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající má nárok na úhradu za snížení hodnoty zboží, pokud došlo k jeho používání a částečnému opotřebení. Výše uvedená možnost odstoupení od smlouvy do 14 dnů se podle § 1837 občanského zákoníku nevztahuje:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal.

Odstoupení od smlouvy (stejně tak vracené zboží) zašlete na adresu: HESU z.s., Halenkovská 484/10, Praha 4, PSČ 15521


11. Jakost zboží při převzetí kupujícím od prodávajícího

11.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

 1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly
 2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí
 3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze
 4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

12. Práva kupujícího při nesplnění jakosti při převzetí

12.1. Není-li neúměrné k povaze vady, právo

 • na dodání nové věci
 • na výměnu součástí
 • od smlouvy odstoupit, není-li možné dodat novou věc, respektive vyměnit její součást, nebo při opakovaném výskytu vady po opravě či větším počtu vad, nemůže-li věc řádně užívat.

12.2. Je-li to neúměrné k povaze vady, právo na bezplatné odstranění vady. Ve všech případech potom právo na přiměřenou slevu.

12.3. Vady, které se na zboží vyskytnou v době 24 měsíců od převzetí

12.3.1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Právo z vady se nevztahuje na následující případy:

 • zboží bylo poškozeno nevhodným, nebo neodborným zacházením.
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly.
 • zboží bylo prodáno za nižší cenu pro vadu,
 • zboží bylo poškozeno běžným opotřebením.

12.3.2. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím o vadě věděl.

12.3.3. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Při výměně zboží neběží nová záruka.

13. Reklamace a její uplatnění

13.1. V případě, že se v průběhu 24 měsíců od převzetí zboží vyskytne na tomto zboží vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění práva z vady tato práva:

 • jde-li o nepodstatné porušení smlouvy, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • jde-li o podstatné porušení smlouvy bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží, právo na opravu, právo na přiměřenou slevu, nebo právo odstoupit od kupní smlouvy.

13.2. V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s reklamací. V případě neoprávněné reklamace je prodávající povinen vydat písemné odůvodnění tohoto zamítnutí a zároveň spotřebitel nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

14. Záruční a reklamační řád

14.1. Pokud není uvedeno jinak, poskytujeme na zboží záruční lhůtu 24 měsíců od okamžiku převzetí zboží kupujícím. Při reklamaci je nutné uvést důvod reklamace (popis závady) a zřetelně vadu označit. Reklamované zboží zašlete prodejci včetně kopie dokladu vystaveného prodejcem. Dopravu zboží zpět k prodejci hradí zákazník. Zboží zaslané dobírkou nebude převzato.

14.2. Reklamované zboží zasílejte na adresu: HESU z.s., Halenkovská 484/10, Praha 4, PSČ 15521. Na zásilku uveďte „Reklamace e – shop“.

14.3. Kupující může podat reklamaci emailem, na adresu jan@terapiedechem.cz, do předmětu zprávy uveďte slovo „reklamace“.

14.4. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. O výsledku reklamace vyrozumí prodávající kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

14.5. Reklamační protokol (potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje) je zaslán zákazníkovi emailem bezprostředně po přijetí reklamace.

14.6. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem písemně nedohodne na delší lhůtě. Při nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel stejná práva jako v případě podstatného porušení smlouvy. Doručení nového zboží v případě oprávněné reklamace hradí prodávající. Reklamace se nevztahují na námitky k obsahu knih, videí, ebooků či seminářů.

14.7. Dále prodávající vydá bezodkladně po vyřízení reklamace spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. O vyřízení reklamace musí prodávající kupujícího informovat – do té doby se má za to, že reklamace vyřízena nebyla.

14.8. Spotřebitel se může se svou stížností obrátit na:

14.9. Spotřebitel právo využít tzv. mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Subjektem mimosoudního řízení je v případě internetového obchodu Česká obchodní inspekce! Odkaz na platformu pro řešení sporů online http://ec.europa.eu/consumers/odr

15. Odpovědnost za vady

15.1. S ohledem na specifickou povahu námi poskytovaných služeb neneseme jakoukoliv odpovědnost za případné ztráty, škody, osobní nebo profesní negativní dopady, ztráty obchodních příležitostí nebo zaměstnání, ušlý zisk nebo výdělek, Vaši ani členů domácnosti, jež by mohly být považovány za přímý nebo nepřímý důsledek námi poskytnutých služeb, ani za dodržení nebo nedodržení učiněných doporučení.

15.2. S ohledem na specifickou povahu našich služeb a plnění berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jediným Vaším nárokem v případě Vaší nespokojenosti s výsledky kurzů, seminářů, poradenství a koučování je právo na přiměřenou slevu u dalších objednávaných služeb, a to pouze za podmínky, že vady našeho plnění byly přímo způsobeny porušením našich povinností postupovat s řádnou odbornou péčí obvyklou u takových druhů plnění. O výši přiměřené slevy na další služby rozhoduje statutární orgán TD.   

15.3. Produkty a poskytované služby slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a jsou vytvořeny s využitím znalostí a zkušeností Prodávajícího. Jedná se o návody a doporučení, záleží na schopnostech daného Kupujícího, jeho interpretaci, ale i dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhne.

15.4. Produkty a služby, včetně terapeutického poradenství nemohou nahradit lékařskou zdravotní terapii a nejsou zdravotní službou, a tedy nenahrazují ani lékařskou či jinou zdravotní péči. Prodávající neodpovídá za případný neúspěch Kupujícího v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v produktu, službě nebo při terapeutickém poradenství.

15.5. Kupující se zakoupením terapeutického poradenství či jiných produktů Prodávajícího bere na vědomí, že jakékoliv použití informací z těchto jeho produktů, služeb a terapeutického poradenství, úspěchy či nezdary z toho plynoucí, jsou pouze v jeho zodpovědnosti. Je pouze na odpovědnosti Kupujícího, jaká rozhodnutí na jejich základě učiní.

15.6. Při využití terapeutického poradenství je Kupující plně zodpovědný za své jednání, chování a své rozhodování. Průběh terapeutického poradenství závisí nejen na odbornosti provedení Prodávajícího, ale také na faktorech, které nemůže ovlivnit.

16. Internetové spojení

16.1. Internet je nestabilní médium, proto nemůžeme zaručit nepřerušení či bezchybné připojení na naše stránky, stejně jako neodpovídáme za funkčnost a kompatibilitu našich stránek s Vaším softwarem či výskyt aplikací, které mohou ohrozit či poškodit některá zařízení. 

16.2. Vyhrazujeme si právo omezit přístup na stránky kdykoliv bez předchozího upozornění, zejména za účelem údržby a aktualizace našich stránek.

17. Informace na stránkách

17.1. Na stránkách uvádíme vybrané informace o poskytovaných službách. Tyto informace jsou pouze orientační a doporučující, v žádném případě nezakládají odpovědnost za Vaše další použití našich produktů/výsledků našich služeb. 

17.2. Objevíte-li na stránkách jakékoli nepřesnosti, dejte nám, prosím, vědět, abychom je odstranili. Rovněž uvítáme Vaše nápady a tipy k produktům. 

18. Ochrana duševního vlastnictví

18.1. Obsah naších webových stránek i jakýchkoliv tiskových materiálů poskytovaných v rámci služeb zahrnující zejména texty, fotografie, grafická a jiná výtvarná díla, software, ochranné známky a jiná práva požívající ochrany je výlučným vlastnictvím TD nebo je TD jejich oprávněným uživatelem. Bez předchozího písemného souhlasu nejste oprávněni jakoukoliv jejich část kopírovat ani jakkoliv používat nebo šířit. 

18.2. Odkaz na stránky a/nebo zahrnutí stránek částečně či úplně na stránkách třetích osob je přípustné pouze po předcházejícím písemném souhlasu TD. 

18.3. Na základě objednávky ani smlouvy ani jakéhokoliv plnění z naší strany nezískáváte jakékoliv právo užívat ve vlastních materiálech, označeních, názvech, firmě, obchodním jméně nebo značce jakékoliv části obsahu, k němuž má nebo vykonává příslušná autorská nebo jiná práva TD, zejména označení, ochrannou známku, jméno nebo symbol charakteristické nebo užívané společností TD nebo jinak charakteristické pro její činnost (dále souhrnně též jen „Označení“). Žádná taková Označení nejste bez našeho předchozího písemného souhlasu oprávněni používat ani ve vlastních materiálech, tiskovinách či webových stránkách.

18.4. Pro účely těchto VOP se „Metodami“ rozumí:

 • metody, jejichž původcem je TD nebo k nimž vlastní práva průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, nebo je vykonává na základě smlouvy s jejich majitelem.

18.5. Berete na vědomí, že TD je výhradním držitelem:

 • autorských a jiných práv duševního vlastnictví týkajících se Metod, jejich tiskových, grafických, vizualizačních, prezentačních a jiných podkladů, ztvárnění, závěrečných zpráv, ať již v elektronické nebo datové podobě, včetně všech jejich součástí a prvků,
 • práv na označování a užití obsahu a prvků nyní i v budoucnu zahrnutých do Metod;
 • oprávnění k veškerým názvům a označením užívaným v souvislosti s Metodami, zejména grafické a slovní názvy Metod a jejich součástí, jejich loga, firmy, obchodní jména,
 • práv k veškerým vynálezům, algoritmům a postupům použitým v Metodách;
 • práva určovat, užívat a rozhodovat o specifické vizualizaci a prezentaci Metod;
 • šablon a schémat pro komunikaci s klienty, užívaných v rámci Metod;
 • práv k systému poskytování licencí a certifikace, včetně oprávnění k jejich změnám;
 • veškerých práv k počítačovým programům (software) týkajících se Metod.

18.6. Produkty včetně digitálního obsahu produktů jsou zasílány pouze Kupujícímu pro účely pouze Kupujícího, na jeho elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn.

18.7. Všechny produkty a obsah, které Prodávající prostřednictvím webové stránky www.terapiedechem.cz prodává, včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva a dalšími zákony na ochranu duševního vlastnictví. Veškerý obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez výslovného souhlasu Prodávajícího dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami.

19. Ochrana osobní údajů

19.1. Osobní údaje shromažďujeme v nezbytném rozsahu pro řádné poskytnutí služeb (jméno, příjmení, adresu, telefon a emailové spojení, další osobní údaje vyplývající ze specifiky požadovaných služeb, kurzů nebo seminářů).

19.2. Odesláním objednávky vyslovujete v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, svůj výslovný souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů v rozsahu uvedeném v předchozím odstavci, a to až do doby písemného odvolání takového souhlasu. Zavazujeme se nezpřístupnit osobní údaje žádné další osobě, která se přímo nepodílí na poskytování služeb nebo objednaných plnění. Dále se zavazujeme zabezpečit databázi s osobními údaji proti zneužití.

19.3. TD informuje tímto objednatele o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto osobních údajů je dobrovolné, že osoba poskytující své osobní údaje má právo přístupu k nim, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00 v případě, že zjistí, že TD porušuje své povinnosti vyplývající z tohoto zákona a má také právo požadovat zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidací svých osobních údajů, a to bezplatně.

19.4. Objednatel potvrzuje, že byl námi coby správcem osobních údajů informován o všech právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k nim, jakož i o dalších právech vyplývajících z tohoto zákona. Objednatel bere na vědomí, že tento souhlas může kdykoliv odvolat.

19.5. Objednatel rovněž souhlasí ve smyslu §7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky. Objednatel si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem nabízení výrobků a služeb včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách a pro účely zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, může kdykoli odvolat formou písemné informace na adrese sídla vydavatelství.

19.6. Berete na vědomí, že poskytování osobních údajů o účastnících kurzů, seminářů apod. podléhá podmínkám stanoveným zákonem o ochraně osobních údajů, a že některé údaje Vám, jako objednateli, můžeme sdělit, pouze pokud nám k tomu dotčených subjekt údajů udělí svůj souhlas. Za neposkytnutí takového souhlasu a následné neposkytnutí takových osobních údajů neneseme žádnou odpovědnost.

20. Souhlas se zpracováním osobních údajů

20.1. Uděluji tímto souhlas HESU z.s., Halenkovská 484/10, Praha 4, PSČ 15521, aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • e-mail
 • obrazový a hlasový záznam (audio a video nahrávky poradenství a konzultací)
 • písemný zápis z poradenství, psychoterapie a konzultací
 • telefonní číslo
 • využití nahrávek k propagaci na webu
 • využití fotografií k propagaci na tištěných materiálech a na webu

20.2. Výše uvedené audio a video nahrávky poradenství a konzultací údaje je nutné zpracovat za účelem poskytování poradenství a konzultací (charakteristický způsob práce při systemickém poradenství) a vyúčtování těchto služeb. Tyto údaje budou Poskytovatelem zpracovány po dobu 10 let.

20.3. S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Poskytovatele.

20.4. Beru na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů mám právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět, zpětvzetí se nevztahuje na fakturační údaje, které má Poskytovatel povinnost ze zákona evidovat 10 let.
 • požadovat po TD informaci, jaké osobní údaje zpracovává,
 • požadovat po TD vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po TD výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na TD nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

21. Rozhodné právo, soudní řešení sporů a soudní příslušnost, mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

21.1. Veškeré právní vztahy vyplývající z Vaší objednávky, smlouvy, těchto podmínek, našeho plnění nebo porušení či nedodržení závazků z naší nebo Vaší strany se řídí českým právem. 

21.2. Pro veškeré soudní spory se tímto sjednává místní příslušnost soudu příslušného dle sídla společnosti TD.

21.3. Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy s TD uzavřené podle těchto VOP je věcně příslušná Česká obchodní inspekce. Kontaktní údaje České obchodní inspekce jsou:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

21.4. V případě sporu mezi spotřebitelem a TD, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne TDR spotřebiteli informace uvedené v odstavci 11.3 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

21.5. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

22. Souhlas s účastí na sezení Terapie Dechem

22.1. Rolí certifikovaného facilitátora je provést Vás bezpečně dechovou terapií. Je jeho profesním závazkem dodržet všechny zásady bezpečnosti a vytvořit prostředí, ve kterém se budete cítit bezpečně. Je ale potřeba brát na vědomí, že facilitátor je průvodce a každý účastník musí převzít zodpovědnost za svoji osobní cestu. Práce s dechem je velmi přínosná, ale musí být vždy prováděna pod vedením kvalifikované osoby.

22.2. Práce s dechem a případné diskuse během sezení nenahrazují odbornou lékařskou péči. Pokud užíváte nějaké léky, nebo jste měli v kterémkoliv okamžiku některé z uvedených kontraindikací jako: schizofrenie, bipolární porucha, epilepsie, srdeční potíže nebo těhotenství, je potřeba o tom informovat facilitátora.

22.3. Jako účastník přebíráte zodpovědnost za svoji cestu a za jakékoliv následky vyplývající ze sezení terapie dechem. Každé sezení končí velkým uvolněním. Výjimečně se ale může stát, že nastane propad, výkyvy nálad, nebo se spouští emoce. Pokud tento stav nastane, je to stav dočasný, který trvá v řádu hodin, maximálně dní.

22.4. I přes veškerou péči facilitátor nenese odpovědnost za žádné škody, zranění, poškození nebo ztrátu osobních věcí.

22.5. Osobní sezení mohou zahrnovat fyzický dotek (např. stisknutí ruky, položení dlaně na břicho kvůli podpoře dýchání, dotek nohou na uzemnění), který slouží jako podpora procesu. Každý účastník má právo kdykoli dotek odmítnout.

22.6. Práci s dechem v rámci terapie dechem, prosím, provádějte pouze tehdy, jste-li ochotni převzít odpovědnost za svoji vlastní zkušenost.

23. Závěrečná ustanovení

23.1. Tyto podmínky ve spojení s objednávkou, kterou činíte, představují dohodu o obsahu smlouvy o poskytnutí našich služeb, prodeje zboží. Stane-li se některá její část neplatná, ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou účinné ode dne: 7.1.2023